රෝගී නිරීක්ෂකයින්

 • UP-7000 බහු පරාමිතිය

  UP-7000 බහු පරාමිතිය

  • LED පසුතල ආලෝකය සහිත 12.1″ අධි-විභේදන TFT සංදර්ශකය

  • අරිතිමියා විශ්ලේෂණය සහ ST කොටස මැනීම

  • defibrillator විසර්ජනයට එරෙහිව ආරක්ෂාව

  • වැඩිහිටි/ළමා රෝග/නව ජන්ම මිනුම් ක්‍රම

  • දෘශ්‍ය සහ ඇසෙන අනතුරු ඇඟවීම්;ජාලකරණ හැකියාව